Nästa nittio!

Vårt samhällsansvar

Sankt Kors uppdrag är att verka för utveckling och tillväxt i samhället med fokus på Linköping. För att göra det på ett långsiktigt hållbart sätt har vi alltid miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i det vi gör. Vi samlar vårt arbete med detta under begreppet samhällsansvar.

Som fastighetsägare med parkeringsverksamhet kan vi göra mycket för att ta vårt ansvar och det är en naturligt integrerad del i vårt arbete varje dag . Vi är medvetna om att vi har ansvar för den påverkan vår verksamhet har på våra kunder, samhället och miljön omkring oss, därför ställer vi krav på oss själva och våra affärspartners att ta ett större ansvar än det lagar och normer kräver. Dels genom att göra medvetna val i våra egna aktiviteter, men även genom att underlätta för våra kunder att bidra till ett hållbart samhälle.


Några exempel på vad vi gör idag för att ta vårt samhällsansvar

Socialt ansvar:

  • Vi tar emot 100-jobbare inom kommunens program, praktikanter och sommarjobbare. Vi erbjuder också platser för arbetsträning.
  • Vi kravställer att ungdomar eller andra med svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden får särskilda möjligheter till arbete i samband med Sankt Kors upphandlingar.
  • Vi stöder det lokala föreningslivet för att främja utvecklingen av en stimulerande fritid i Linköping.
  • Genom att aktivt delta i olika nätverk och föreningar är vi med och utvecklar näringslivet.
  • Vi är volontär-företag hos Röda Korset vilket innebär ekonomiskt stöd samt att möjliggöra för personalen att göra en social insats. Detta sker inom ramen för Skunk-work, se nedan.
  • ”Skunk-work” – anställda inom Sankt Kors har möjlighet delta i utvecklande aktiviteter utanför ramen för ordinarie arbetsuppgifter en halv dag per månad.

 RodaKorset_562x85Vanforetagslogga

Miljöansvar:

Alla insatser är viktiga men störst nytta ur ett miljö- och klimatperspektiv gör vi när vi minskar energianvändningen i våra fastigheter. Vi byter belysning till LED, effektiviserar värme och kyla. EU:s mål om halverad energianvändning till 2050 försöker vi nå redan år 2020. Vi samarbetar med universitet och högskolor för att hitta nya sätt att spara energi. När vi bygger nytt är hållbarhetsperspektivet alltid i fokus.

Forskning och utveckling

Vi finansierar forskning vid institutionen för Energisystem vid Linköpings universitet i ett projekt som tittar på stadsbyggnadsprojekt som drivkraft för implementering av hållbara strategier för energi. Vi samarbetar också i andra projekt där våra fastigheter fungerar som testbädd för forskning, framför allt i energiperspektiv.

Biogasbilar

Majoriteten av fordonen i vår flotta är biogasdrivna och när i takt med att vi byter gör vi det till förnyelsebara bränslen.

Cykla är bättre

Vi ser till att det är lätt för vår personal och våra kunder att cykla. Cykelpumpar och väl tilltagna cykelparkeringar finns i anslutning till de flesta av våra fastigheter. Vår personal väljer gärna företagscyklarna istället för våra bilar. Som i och för sig drivs av biogas, men ändå. Cykla är bättre.

För att underlätta för våra kunder har vi tagit fram en parkeringsapp som minskar söktrafik, vi har laddstolpar i p-husen och bilpooler i Dukatens parkeringshus.


Ekonomiskt ansvar:

Vi säkerställer att våra aktiviteter är långsiktigt hållbara genom att alltid ha ett ekonomiskt perspektiv i våra aktiviteter. Rätt använda resurser räcker till mera nytta. Så enkelt är det. Vi vill göra så mycket nytta vi kan för de resurser vi förfogar över.

Vi har omfattande krav på våra samarbetspartners när det gäller energi- och miljöfrågor, vi samarbetar också med Skatteverket för att undvika svartjobb i byggbranschen.


Vad gör vi imorgon?

Vi har gjort mycket som kopplar till vårt samhällsansvar genom alla år. Genom att sätta vårt arbete under lupp och arbeta systematisk med att utveckla det identifierar vi ständigt nya möjligheter att bli ännu bättre. Just nu står t ex detta på vår ”att göra lista”:

  • Tydligt redovisa vårt arbete med Samhällsansvar i vår årsredovisning. Vad vi gör men också vilka områden vi kan bli bättre på.
  • Kommunicera våra gröna hyresavtal bättre.
  • Erbjuda säkra cykelparkeringar i några av våra p-hus.
  • Vi vill utveckla samutnyttjandet av parkeringsplatser inom Linköpings tätort med syfte att lösa parkeringsbehovet med ett minimum av nybyggda parkeringsplatser.